Algemene voorwaarden Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie.

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,behandeling en transactie tussen Nicole Lauwers en een cliënt waarop Nicole Lauwers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Inspanningen Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie.
Nicole Lauwers zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Nicole Lauwers zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.Afspraken.
De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogenlijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nicole Lauwers melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareert Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie de gehele behandeling middels een factuur.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen. Nicole Lauwers moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4.Betaling.
Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website. De gemelde prijzen voor pedicure zijn inclusief 21% BTW.
Voetreflextherapie is vrijgesteld van BTW.

Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie vermeld prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.

Aanbiedingen  zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen of per bank over te maken binnen 14 dagen.Wanneer een openstaande factuur niet betaald is op het moment van de volgende afspraak zijn wij genoodzaakt deze afspraak te annuleren.

5.Garantie.
Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door Nicole Lauwers geadviseerde heeft gebruikt.

De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

6.Persoonsgegevens &privacy.
De cliënt voorziet Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nicole Lauwers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie noteert de gegevens van de cliënt in het daarvoor bestemde klantensysteem en  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nicole Lauwers zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

7.Geheimhouding.
Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Nicole Lauwers verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8.Aansprakelijkheid.
Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat Nicole Lauwers is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik.

Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9.Beschadiging & diefstal.
Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie heeft het recht om van de cliënt een aansprakelijkheid te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt.

Nicole Lauwers meldt diefstal altijd bij de politie.

10.Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie.

Nicole Lauwers moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nicole Lauwers en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de schillencommissie.

11.Behoorlijk gedrag.
Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien er naar eigen inzicht sprake is van onbehoorlijk gedrag of dat de huisregels niet worden nageleefd.

12.Recht.
Op elke overeenkomst tussen Nicole Lauwers, Medisch pedicure en Voetreflextherapie en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.